toetsdata 13-14

klas toets datum tijd lokaal
A18A Beurs 17-10 12:30 N2A
A18A Betalingsverkeer 5-11 10.15 N2B
A18A Marketing 7-11 12:30 N2A
A18A her beurs 18-11 14:00 W1D
A18A documenten 2-12    
A18A Acquisitie 4-12 10.15 N2A
A38C Acquisitie 4-12 11.45 O2C
A38D Acquisitie 4-12 11.45 volgt
A18A her betalingsverkeer 10-12  14.30 N2B
A38A A38B toets 2.2 16-12 10:00 N2A N2B
A18A her marketing 17-12 14.30 N2B
A38A A38B toets 4.1 18-12  10:00 N2A N2B
A18A her acquisitie 18dec  10.00 N2A
A18C&D her acquisitie 19-12 10.15 N2A
 A38A A38B  hertoets 2.2 20jan 12:00  5.40/5.41
A18A Calculatie 20-1  14:00 5.42
A38A A38B hertoets 4.1 24 jan 10.15 5.40/5.43
A38A&A38B toets 4.2 13 feb 10.15 5.40/5.23
A38C&A38D toets export2 13 feb 10.15 4.31/4.23
A18A Individuele herkansen  14mrt 10.15  5.40
A38A&A38B herkans 4.2 14 mrt 10.15 5.40/5.42
A38C&A38D herk. Inleiding Internationale handel 18 mrt 15.00 4.23
anders taligen 2e Vreemde taal schriftelijk 20 mrt 9.15 4.31
A38A&A38B import 20mrt 10.15 5.41/4.23
A38C&A38D herk. Acquisitie 25 mrt 15.00 5.41
A38A&A38B toets 2.1 28 mrt 10.15 5.40/5.43
A38A&A38B portfolio LLB 28 mrt 1e inleverdatum mevr Mulder
A38A&A38 herk 3.1 Import 1 april 10.15 5.40/5.41
A38C portfolio LLB 1 april 1e inleverdatum mevr Mulder
A38C&A38D Calculatie 3 april 15.15 5.40/4.35
A38B Toets rekenen Metriek 4 april 14.15 5.43
A38A&A38B en A38C portfolio LLB 8 april 2e inlevermoment mevr Mulder
A38C&A38D her Calculatie 10 april 15.15 5.40
A38B toets rekenen verbanden 11 april 14.15 5.43
A38A&A38B her toets 2.1 11 april 10.15 5.40/5.43

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.