Lesbrief Toets 3.1(import)

lesbrief  Import

Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je boeken;stencils, aantekeningen;uitwerkingen;proeftoetsen maar uiteraard ook internet gebruiken.

 • inzicht in keuzecriteria voor de beoordeling van leveranciers
 • toepassen van vendorrating en leveranciersevaluatie o.b.v. het ‘gewogen punten’ systeem
 • een jaarverslag, incl. jaarrekening interpreteren m.b.t. import van goederen van potentiële leveranciers
 • analyseren van de bedrijfskundige en organisatorische aspecten i.v.m. import van goederen van potentiële leveranciers
 • analyseren van de marketingtechnische aspecten als gevolg van een importtransactie
 • analyseren van specifieke problematiek omtrent cross-culturele aspecten (de confrontatie met andere culturele waarden en normen)
 • de commerciële haalbaarheid analyseren voor (nieuwe) importproducten op basis van bijv. een risicoanalyse
 • berekenen van de financiële haalbaarheid van een specifieke importtransactie
 • inzicht in informatiebronnen t.a.v. import zoals:
  • Kamer van Koophandel / Ministeries
  • Douane
  • EVD
  • International desks banken
  • Trade Inquiry Base – TIB
 • interpreteren van adviezen die informatiebronnen geven over internationalisering
 •  inzicht in de import belemmerende maatregelen van de E.U.
 • inzicht in eisen te stellen aan importeur, handelsagent, commissionair
 • inzicht in/toepassen van importeursvarianten (o.a. beperkt fiscaal vertegenwoordiging)
 • inzicht in de relatie tussen Ned. importeur en buitenlandse verkoper met betrekking tot de exclusiviteit van de producten
 • inzicht in het in consignatie geven of hebben van goederen
 • opstellen/interpreteren van een offerte;
  • aangeven van situaties waarin de verschillende vormen
  • (vaste/vrijblijvende/bemonsterde) van offertes toegepast worden

 

 • toepassen algemene voorwaarden
 •  inzicht in eigendomsvoorbehoud
 • inzicht in toepasselijk recht
 • inzicht in geschillenbeslechting
 • inzicht in merken en octrooien
 • inzicht in toepasselijkheid algemene voorwaarden
 •  betalingsvoorwaarden;
  • Betalingscondities
  • interpretatie garantiestellingen (bankgarantie)
 •  betalingswijzen: blanco betalingen, documentair incasso en documentair accreditief
 • leveringsvoorwaarden;
  • overeenkomst (betaling, levering en eigendomsoverdracht)
  • transport- /vervoerswijze,
  • risico’s, aanbiedingstermijn, levertijd, reclames, garantie
  • toepassen van Incoterms
 •   onderscheid tussen offerte, orderbrief, orderbevestiging, proforma factuur en factuur
 • inzicht in de activiteiten die een importeur moet uitvoeren voordat import een feit is beschrijven.
 • toepassen van verpakkingsvoorschriften in relatie tot transportkeuze en offerte prijs (bijv. prijsverhogende zaken)
 • service-aspecten bij: service vóór, tijdens en na eigendomsoverdracht
 • inzicht in keurmerken (commercieel keurmerk, productveiligheids-keurmerk, keurmerk van consumentenorganisaties)
 • inzicht in productaansprakelijkheid,
 • klantdoelen formuleren en interpreteren
 •  interpreteren garantiebepalingen (bij bijv. afwijkende garantiebepalingen)
 • inzicht in gebruik en functie exportlandendocumentatiesysteem
 •  inzicht in functie invoerrechten/berekenen invoerrechten (en o.a. accijnzen, btw, overige heffingen)
 • inzicht in soorten invoerrechten (ad valorem rechten, specifieke rechten)
 • inzicht in inning invoerrechten binnen de EU
 • inzicht in tariefcontingenten
 • kennis m.b.t. rol Europese Commissie bij tariefcontingenten
 • inzicht in functie anti-dumpingheffingen en – beleid
 • inzicht in functie non-tarifaire belemmeringen
 • inzicht in opzet en indeling GS (bedoeling GS wereldwijd)
 • kennis m.b.t. relatie GS en douane-regelingen
 • kennis m.b.t. relatie GS en Internationale Douaneraad
 • inzicht in tariefbepaling middels GS
 • inzicht in vormen van economische samenwerking
  • vrijhandelszone
  • douane-unie
  • gemeenschappelijke markt
  • economische unie monetaire unie
 •  kennis omtrent belang en relevantie bestaande belangrijke handelsblokken; EU / EVA / NAFTA / MERCOSUR / ASEAN
 • inzicht in handelsbeleid van de EU
 • inzicht in instanties internationale handel; IMF / Wereldbank / OESO / WTO
 • inzicht in opzet en bedoeling handelsverdragen (eenzijdige versus tweezijdige verdragen
 • inzicht in gevolgen voor hoogte van invoerrechten
 • inzicht in APS (GSP) / vrijhandel/protectie
 • bepalen van juiste informatie bij een importsituatie voor het kunnen (doen) invullen van het ED bij invoertransactie, daarbij rekening houdend met:
 •  douane-regelingen voor opslag
 • regelingen douanevervoer
 • zelf aangifte doen/invullen – uitbesteden
 • gebruik juiste goederencode
 • bepalen goederencode of statistieknummer (TARIC)
 • bijhorende invoerrechten, gerelateerd aan de oorsprong van de goederen (oorsprongsregelingen)
 •  inzicht in de functie van vrijhandel en handelsprotectie
 •  inzicht in kanalen voor import: importeur/handelsagent/commissionair/directe eigen import
 • inzicht in eisen die een koper aan een leverancier stelt
 • inzicht in /toepassen van importeursvarianten (o.a. beperkt fiscaal vertegenwoordiging)
 • inzicht in mogelijkheden tot “sales promotion” in relatie tot de mate van exclusiviteit van eventuele importeurscontracten
 • inzicht in het in consignatie geven of hebben van goederen
 • inzicht in het proces dat een importeur (invoer in EU) moet doorlopen, in relatie tot gekozen Incoterm;
  • inschakelen van tussenpersonen
  • regelen van verzekeringen
  • regelen van transport
  • regelen van douane-aangifte
  • tracking/tracing van goederen
 •  bepalen van concurrerende leveringsvoorwaarden voor de import van producten
 • bepalen van de relatie tussen verpakkingskeuze – offerte prijs en verpakkingskeuze – transportkeuze
 • vormen van financiering
 • vormen van te stellen garanties, zoals inschrijvings-, uitvoerings- en aanbetalingsgarantie
 • soorten kredietverzekeringspolissen
 • risico’s te dekken/beperken door o.a. kredietverzekering bij import i.v.m. aanbetaling, vooruitbetaling, afnemerskrediet
 • financiering van internationale transacties en steunmaatregelen van de overheid/rol banken
 • relatie tussen vormen van kredietverlening en kredietverleners
 • inzicht in de invloed op de liquiditeitspositie van de onderneming bij importtransacties
 • evaluatie van importtransactie(s) v.w.b.:
 • belang van geïmporteerde goederen voor het eigen assortiment
 • kosten van internationaal betalingsverkeer
 • verhouding van kosten/baten van de importtransactie(s)
 • doorlooptijd van importorder(s) (tijdpad gemoeid met offerte – order – transport – ontvangst van goederen)
 • SWOT-analyse rondom de importtransactie(s) met nadruk op de interne analyse
 • internationale transportmodaliteiten en bijhorende risico’s / verzekeringen
 • rol van bemiddelende banken
 • (eventuele) wisselkoersrisico’s