lesbrief toets 2.1

Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je boeken;stencils, aantekeningen;uitwerkingen;proeftoetsen maar uiteraard ook internet gebruiken.

 

 

 

 • bepalen rechtsgeldigheid overeenkomst/onderdelen van een overeenkomst
 • inzicht in Weens Koopverdrag (CISG) regelingen m.b.t. internationale koop en verkoop
 • toepassen van gegeven landspecifieke regelingen (bijv. via Agentschap NL/EVD)
 • inzicht in welk recht van toepassing kan zijn
 • inzicht in belang (procedure) formeel-juridisch regelen van exporttransacties
 • inzicht in vormen van internationale geschillenregelingen m.b.t. het internationaal zakendoen
 • inzicht in merkenrecht
 • transportverzekeringen interpreteren indien van toepassing op verkooptraject
 • basis berekening schadeberekening maken
 • basis berekening verzekerde waarde maken
 • basis berekening (vaststellen) premie maken
 • inzicht in verzekeringen betalingsrisico
 • kredietrisico/wisselkoersrisico/verzekeringen wisselkoersrisico
 • inzicht in exportkredietverzekering
 • inzicht in Turnkey projecten met bijbehorende betalings-, financierings- en verzekeringscontracten
 • doel en functie van tussenpersonen bij internationaal transport:
  • expediteur (douane-expediteur en groepage expediteur), rederij, stuwadoor, transporteur, cargadoor, verpakker, vervoerder, assurantietussenpersonen
 • berekenen/toepassen betalingsvormen bij internationale transacties;
  • account, vooruitbetaling, wissels, cheques, documentair incasso, Letter of credit
 • toepassen leverancierskrediet; afnemerskrediet
 • inzicht in kredietmogelijkheden
 • doel en functie van financieel dienstverlener SWIFT
 • inzicht in het marketingbeleid
 • interpreteren verkoopdoelstelling(en); inzicht in doelgroepen
 • interpreteren verkoopformule
 • inzicht in/interpreteren van vormen van budgettering in het kader van verkoopbevorderingsactiviteiten
 • evaluatie en uitkomsten vertalen naar (omzet)doelen/activiteiten
 • merchandising materiaal: functioneel gebruik/toepassing
 • promotions (sales en trade): functioneel gebruik/toepassing
 • overige promotionele activiteiten: ontwikkelen, functioneel gebruik/ toepassing
 • inzicht in bronnen voor samenstellen van documentatiemateriaal
  • 0 onderdelen van een verkoopformule/verschillende verkoopformules/verkoopformule bij bepalen assortiment/ marketinginstrumenten als onderdeel van de verkoopformule toepassen
 
 • interpreteren klachtenregistratieformulier
 • vaststellen van kern van probleem voor klant
 • inzicht in vastleggen van gegevens ten behoeve van interne en externe verwerking
 • inzicht in/ toepassen van procedure van klachtenafhandeling
 • inzicht in factoren bij externe afhandeling van klacht
 • inzicht in manier van follow-up bij klachten
 • interpreteren klachtenregistratieformulier
 • vaststellen van kern van probleem voor klant
 • inzicht in vastleggen van gegevens ten behoeve van interne en externe verwerking
 • inzicht in/ toepassen van procedure van klachtenafhandeling
 • inzicht in factoren bij externe afhandeling van klacht
 • inzicht in manier van follow-up bij klachten
  • inzicht in informatiebronnen t.a.v. import zoals:
  • –    Kamer van Koophandel / Ministeries
  • –    Douane
  • –    EVD
  • –    International desks banken
  • –    Trade Inquiry Base – TIB
 • inzicht in risico’s te dekken/beperken door (export)kredietverzekering
 • debiteurenrisico beperken door factoring en eigendomsvoorbehoud toe te passen
 • voordelen factoring/nadelen factoring
 • inzicht in financiering van internationale transacties en steunmaatregelen van de overheid/rol banken
 • inzicht in relatie tussen vormen van kredietverlening en kredietverleners
 • inzicht in relatie tussen liquiditeitspositie van onderneming en exporttransacties
 • verschillenanalyse/verkoopresultaten berekenen en analyseren
 • brutowinst per artikelgroep/klantengroep/artikel berekenen en analyseren
 • marktaandelen bepalen/berekenen
 • resultaten onderzoeksmethoden interpreteren
 • interpreteren benchmarking
  • inventariseren verkopen en marktcijfers
   • –    interpreteren/analyseren historische gegevens van relaties
   • –    kennis en analyse van concurrenten
 • customer service/servicegraad vaststellen/bepalen
 • inzicht in verslaglegging in CRM
 • inzicht in gebruik en functie van exportlandendocumentatiesysteem
 • 0 verschillenanalyse budgetten (op grond van budget en gerealiseerd)
 • KlantTevredenheids Index (KTI) interpreteren
 • interpreteren koopbehoeften/koopmotieven
 • evalueren klantenwensen
 • klanttevredenheidsonderzoek interpreteren
  • interpreteren marktontwikkelingen:
   • –  ontwikkelingen in vraag naar eigen assortiment
   • –  ontwikkelingen bij afnemers die van invloed zijn op vraag
   • –  naar eigen assortiment
   • –  op markt verschijnen van nieuwe aanbieders
   • –  op markt verschijnen van nieuwe producten
 • verbetervoorstellen onderbouwen t.a.v. verkoopresultaten/ exportmarketing
 • inzet marketingmix/promotiemix: vertalen naar nieuwe commerciële activiteiten
 • verschillenanalyse/verkoopresultaten berekenen en analyseren
 • brutowinst per artikelgroep/klantengroep/artikel berekenen en analyseren
 • marktaandelen bepalen/berekenen
 • resultaten onderzoeksmethoden interpreteren
 • interpreteren benchmarking
 • inventariseren verkopen en marktcijfers
  • –    interpreteren/analyseren historische gegevens van relaties
  • –    kennis en analyse van concurrenten
 • customer service/servicegraad vaststellen/bepalen
 • inzicht in verslaglegging in CRM
 • inzicht in gebruik en functie van exportlandendocumentatiesysteem
 • verschillenanalyse budgetten (op grond van budget en gerealiseerd)
 • KlantTevredenheids Index (KTI) interpreteren
 • interpreteren koopbehoeften/koopmotieven
 • evalueren klantenwensen
 • klanttevredenheidsonderzoek interpreteren
  • interpreteren marktontwikkelingen:
   • –  ontwikkelingen in vraag naar eigen assortiment
   • –  ontwikkelingen bij afnemers die van invloed zijn op vraag
   • –  naar eigen assortiment
   • –  op markt verschijnen van nieuwe aanbieders
   • –  op markt verschijnen van nieuwe producten
 • verbetervoorstellen onderbouwen t.a.v. verkoopresultaten/ exportmarketing
 • inzet marketingmix/promotiemix: vertalen naar nieuwe commerciële activiteiten
  • invullen/interpreteren samenstellende delen van verkoopbevorderingsplan : doelstelling, doelgroep, activiteiten, budgettering, evaluatie (vertalen naar concrete doelen/activiteiten)
 • verband tussen promotie, marketingmix en verkoopformule
 • verband elke P uit marketingmixelementen en gekozen doelgroep
 • prijsbepalende factoren toepassen
  • opbouw product aan de hand van: fysieke eigenschappen, toegevoegde eigenschappen, afgeleide eigenschappen
  • wijze van toepassen van marktsegmentatie, marktfragmentatie, doelgroep bepaling en positionering bij samenstellen of wijzigen verkoopformule
 • rol gekozen verkoopformule bij bepalen assortiment toepassen
 • verschil tussen de marketing voor de nationale markt en de exportmarkt
 • vaststelling promotiebudget; vaststellen welke methode
 • exportlandendocumentatiesysteem interpreteren
  • 13.21 richtlijnen verkoopgesprek (voorbereiding/eerste contact/ nuttigheden inventariseren/productaanbod doen/ overwinnen van productweerstanden/ prijsgesprek voeren/afsluiten/nazorg)
 • klantprofiel opstellen
 • KVV-matrix; ENN-matrix
 • USP vaststellen / bepalen
 • inzicht in ontwikkelingen (in vraag naar) eigen assortiment
 • inzicht in ontwikkelingen t.a.v. het op de markt verschijnen van nieuwe producten/nieuwe aanbieders
  • 15.1 soorten offertes/relevante gegevens offerte opstellen/interpreteren (situaties waarin de verschillende vormen van offertes toegepast worden)
 • geldigheid offerte bepalen/vaststellen
 • voorwaarden rechtsgeldigheid overeenkomst/onderdelen van een overeenkomst beoordelen
 • interpreteren en vastleggen van betalingstermijnen
 • interpreteren en vastleggen garanties/aansprakelijkheid
 • beoordelen van het proces voor het tot stand komen van een offerte
 • toepassen verband Incoterms – betalingsvoorwaarden
  • toepassen algemene voorwaarden
   • –  inzicht in eigendomsvoorbehoud
   • –  inzicht in toepasselijk recht
   • –  inzicht in geschillenbeslechting
   • –  inzicht in merken en octrooien
   • –  inzicht in toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • inzicht in onderscheid tussen offerte, orderbrief, orderbevestiging, proforma factuur en factuur
  • leveringsvoorwaarden toepassen: transport/vervoerswijze, verzekering, aanbiedingstermijn, levertijd, reclames, garantie
  • betalingsvoorwaarden toepassen: op rekening, vooruitbetaling, in termijnen (met of zonder vooruitbetaling), (kredietbeperkingstoeslag)
  • inzicht in handels belemmerende factoren/non-tarifaire belemmeringen invoercontingenten, tariefcontingenten, invoerrechten / douanerechten
  • interpreteren algemene voorwaarden, uitsluiting van aansprakelijkheid, verplichtingen beide partijen, regelingen m.b.t. internationale koop en verkoop
 • betalingswijzen bij internationale handel toepassen
 • inzicht in rol bankwezen inzake internationale betalingswijzen
  • kenmerken, werkwijze, en functie volgende betalingswijzen: blanco betalingen, documentair incasso en documentair accreditief
 • inzicht in vormen van documentair accreditief
 • inzicht in documenten die onder een documentair incasso/accreditief vallen
 • voorwaarden in een bepaald L/C interpreteren
 • interpreteren/invullen soorten wissels
 • inzicht in financiering van internationale transacties en steunmaatregelen van de overheid
 • inzicht / toepassen van verschillende mogelijkheden voor financieren exporttransactie
 • inzicht in relatie tussen de verschillende vormen van kredietverlening en kredietverleners
 • kredietmogelijkheden toepassen in verband met exporttransacties
 • inzicht in soorten kredietverzekeringspolissen en daar een keuze uit kunnen maken
  • inzicht in verschillende vormen van te stellen garanties, zoals de inschrijvings-, uitvoerings- en aanbetalingsgarantie
 • inzicht in een turnkeyproject en eigen financiële karakter van een dergelijk project