lesbrief 4.2 afhandeling in- en verkoop

Lesbrief Toets 4.2

Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je boeken;stencils, aantekeningen;uitwerkingen;proeftoetsen maar uiteraard ook internet gebruiken.

 

 • functie/reikwijdte open account/cheque/wissel/documentair incasso / documentair accreditief (L/C)
 • bepalen/beoordelen Incoterm
 • inzicht in/interpreteren van;
  • totstandkoming overeenkomst/geldigheid offertes
  • betalingscondities/aansprakelijkheid
  • eigendomsvoorbehoud/toepasselijk recht
 • inkoop/verkoopfactuur interpreteren
 • creditnota verkoopfactuur opstellen
 • grootboekadministratie debiteuren interpreteren
 • subgrootboek administratie debiteuren interpreteren
 • krediettermijn (debiteuren) berekenen
 • kredietkosten (debiteuren) berekenen
 • in de juiste context plaatsen van zaken als: levertijd, prijsafspraken, leveringsvoorwaarden,
 • betalingsvoorwaarden, toepasselijk recht, toepasselijkheid van de AV op de verkopen, verzekeringen
 • in het kader van juridische en financiële bepalingen in verkoopcontractenzaken als: (product)aansprakelijkheid, overschrijding van betalingstermijnen, eigendomsoverdracht, verzekeringen, wanprestatie beoordelen/interpreteren
 • vormen van aansprakelijkheid en in welke situaties van toepassing: aansprakelijkheid voor schade, en productaansprakelijkheid
 • juridische implicaties voor bovengenoemde vormen van aansprakelijkheid
  • uitkomsten voorraadinventarisatie interpreteren
  • voorraadkosten berekenen/interpreteren
  • veiligheidsvoorraad berekenen/interpreteren
  • technische- en economische voorraad berekenen/interpreteren
  • soorten voorraadkosten; relatie voorraadgrootte en voorraadkosten
  • minimum- maximumvoorraad berekenen
  • ABC methodiek tav voorraadbeheer
  • bestelmethoden (BQ, sQ, BS, sS) interpreteren/berekenen
  • bestelniveau bepalen
  • bestelkosten: interpreteren/berekenen
  • optimale bestelgrootte : interpreteren/berekenen
  • optimale voorraadgrootte: bepalen, interpreteren/berekenen
  • inzicht in order- dan wel voorraad gestuurde systemen
  • gegevens uitlezen en/of interpreteren nav grafieken, zoals lijndiagram, staafdiagram, histogram, frequentiepolygoon, cirkeldiagram
  • inzicht in/bepalen van voor- en nadelen van vormen van transport
  • organisatorische aspecten bij extern transport /internationaal transport (incl relevante documenten)
  • analyseren/interpreteren kengetallen transportprestaties
  • inzicht in/bepalen van factoren voor keuze eigen vervoer of uitbesteed vervoer
  • rekenkundige bepaling kosten eigen vervoer en/of vervoer door derden
  • (oa afschrijvingskosten; onderhoudskosten, algemene kosten, loon – personeelskosten )
  • inzicht in factoren voor bepalen van transport-, route-, en ritplan
  • vervoer/vrachttarieven vaststellen
  • bepalen beschikbaarheid chauffeurs/materiaal/bezettingscapaciteit
  • inzicht in transportverpakkingseisen in relatie tot vervoerswijze en bestemming
  • inzicht in / interpreteren voorwaarden aan transportverpakking
  • inzicht in de extra eisen gesteld aan transportverpakking (per verschillende vervoerswijze en bestemming)
  • toepassing en uitvoering van milieuvoorschriften tav transportverpakking
  • inzicht in internationale verpakkingsmarkeringen (verschepingskenmerken; LCL/FCL)
  • doel en functie van tussenpersonen bij internationaal transport: expediteur  (douane-expediteur en groepage expediteur), rederij, stuwadoor, cargadoor, transporteur, vervoerder/transporteur, averijagent, assurantietussenpersonen
 • interpreteren klachtenregistratieformulier
 • vaststellen van kern van probleem voor klant
 • inzicht in vastleggen van gegevens ten behoeve van interne en externe verwerking
 • inzicht in/ toepassen van procedure van klachtenafhandeling
 • inzicht in factoren bij externe afhandeling van klacht
 • inzicht in manier van follow-up bij klachten
 • interpreteren/samenstellen transportverzekeringsdocumenten
  • interpreteren van clausules die betrekking hebben op transportrisico bij vervoers- overeenkomsten
  • interpreteren van bepalingen die schade-uitkeringen blokkeren
  • inzicht in/toepassen van verband tussen verzekeringsvorm en gehanteerde Incoterm
  • inzicht in verdeling schade bij averij-grosse/aansprakelijkheid voor schade bij averij-grosse
  • inzicht in niet te verzekeren risico’s
  • inzicht in criteria voor indienen claim bij transportonderneming en bij verzekeringsmaatschappij