lesbrief 2.2 calculaties

Lesbrief toets 2.2 exportcalculaties

Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je boeken;stencils, aantekeningen;uitwerkingen;proeftoetsen maar uiteraard ook internet gebruiken.

 • transportverzekeringen interpreteren indien van toepassing op verkooptraject
 • inzicht in verzekeringen betalingsrisico
 • kredietrisico/wisselkoersrisico/verzekeringen wisselkoersrisico
 • inzicht in exportkredietverzekering
 • doel en functie van tussenpersonen bij internationaal transport:
 • expediteur (douane-expediteur en groepage expediteur), rederij, stuwadoor, transporteur, cargadoor, verpakker, vervoerder, assurantietussenpersonen
 • berekenen/toepassen betalingsvormen bij internationale transacties;
 • open account, vooruitbetaling, wissels, cheques, documentair incasso, Letter of credit
 • toepassen leverancierskrediet; afnemerskrediet
 • inzicht in kredietmogelijkheden
 • doel en functie van financieel dienstverlener SWIFT
 • soorten offertes/relevante gegevens offerte opstellen/interpreteren (situaties waarin de verschillende vormen van offertes toegepast worden)
 • geldigheid offerte bepalen/vaststellen
  voorwaarden rechtsgeldigheid overeenkomst/onderdelen van een overeenkomst beoordelen
 • interpreteren en vastleggen van betalingstermijnen
 • interpreteren en vastleggen garanties/aansprakelijkheid
 • beoordelen van het proces voor het tot stand komen van een offerte
 • toepassen verband Incoterms – betalingsvoorwaarden
 • toepassen algemene voorwaarden
 • inzicht in eigendomsvoorbehoud
 • inzicht in toepasselijk recht
 • inzicht in geschillenbeslechting
 • inzicht in merken en octrooien
 • inzicht in toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • inzicht in onderscheid tussen offerte, orderbrief, orderbevestiging, proforma factuur en factuur
 • leveringsvoorwaarden toepassen: transport/vervoerswijze, verzekering, aanbiedingstermijn, levertijd, reclames, garantie
 • betalingsvoorwaarden toepassen: op rekening, vooruitbetaling, in termijnen (met of zonder vooruitbetaling), (kredietbeperkingstoeslag)
 • inzicht in handels belemmerende factoren/non-tarifaire belemmeringen invoercontingenten, tariefcontingenten, invoerrechten / douanerechten
 • interpreteren algemene voorwaarden, uitsluiting van aansprakelijkheid, verplichtingen beide partijen, regelingen m.b.t. internationale koop en verkoop
 • betalingswijzen bij internationale handel toepassen
 • inzicht in rol bankwezen inzake internationale betalingswijzen
 • kenmerken, werkwijze, en functie volgende betalingswijzen: blanco betalingen, documentair incasso en documentair accreditief
 • inzicht in vormen van documentair accreditief
 • inzicht in documenten die onder een documentair incasso/accreditief vallen
 • voorwaarden in een bepaald L/C interpreteren
 • interpreteren/invullen soorten wissels
 • inzicht in financiering van internationale transacties en steunmaatregelen van de overheid
 • inzicht / toepassen van verschillende mogelijkheden voor financieren exporttransactie
 • inzicht in relatie tussen de verschillende vormen van kredietverlening en kredietverleners
 • kredietmogelijkheden toepassen in verband met exporttransacties
 • inzicht in soorten kredietverzekeringspolissen en daar een keuze uit kunnen maken
 • inzicht in verschillende vormen van te stellen garanties, zoals de inschrijvings-, uitvoerings- en aanbetalingsgarantie
 • inzicht in een turnkeyproject en eigen financiële karakter van een dergelijk project
 • berekenen van exportverkoopprijs voor offerte- en factuur-berekeningen, rekening houdend met; relatie kostprijs – verkoopprijs, verzekeringen, wisselkoersen, levertijden
 • Incoterms; transportkosten in relatie tot de Incoterm
 • kostensoorten bij bepalen van fabricage/commerciële kostprijs
 • bepaling kostprijs
 • berekenen adviesverkoopprijs voor buitenlandse consument
 • inzicht in indeling exploitatiekosten / indeling kostencategorieën
 • kostensoorten interpreteren/berekenen:
 • transportkosten, handlingkosten, magazijnkosten, emballagekosten, kosten van goodwill, exploitatiekosten, inkoopkosten en loonkosten, kosten van kapitaalgoederen
 • (berekenen van) directe en indirecte kosten / variabele en constante kosten
 • opslagpercentage(s) voor indirecte kosten
 • toepassen soorten kostprijsverhogende belastingen en heffingen
 • inzicht in wanneer gebruik maken van standaardkostprijs of differentiële kostprijs
 • inzicht in verkoopprijs via standaardkostprijs of via differentiële kostprijs
 • factoren die de verkoopprijs bepalen: op basis van kostprijs (cost-plus-pricing), concurrent (competitor- oriented-pricing), de vraag (demand-oriented-pricing)
 • inzicht in break-even afzet/omzet en veiligheidsmarge
 • berekenen van wisselkoers; biedkoers of aankoopkoers; laatkoers of verkoopkoers
 • inzicht in wisselkoersnotatie (direct en indirect)
 • berekeningen uitvoeren met wisselkoersen
 • inzicht in stabilisering wisselkoersen/stabiliteitsvoorwaarden EMU/ wisselkoersmechanisme EMS II
 • inzicht in relatie tussen ontwikkelingen op de betalingsbalans en veranderingen van de wisselkoers
 • inzicht in indekken tegen wisselkoersrisico’s
 • valutaopties (berekenen netto-opbrengst) en risico’s
 • inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot de monetaire unie/EMU en de gevolgen daarvan
 • interpreteren/berekenen valutatermijncontract
 • inzicht in kosten en opbrengsten van valutatransacties op termijnmarkt en op optiemarkt
 • interpreteren/berekenen van kosten verbonden aan valutatransacties via een Nederlandse bank
 • berekenen/vaststellen vervoer/vrachttarieven, of middels offerte-aanvraag achterhalen
 • berekenen van kosten verschillende transportmodaliteiten
 • berekenen van afschrijvingskosten; onderhoudskosten, algemene kosten, loon-/personeelskosten
 • inzicht in onderdelen aanvraag transportschadeverzekering
 • inzicht in verband tussen verzekeringsvorm en gehanteerde Incoterm
 • interpreteren soorten kredietverzekeringspolissen
 • inzicht in risico’s te dekken/beperken door (export)kredietverzekering
 • debiteurenrisico beperken door factoring en eigendomsvoorbehoud toe te passen
 • voordelen factoring/nadelen factoring
 • inzicht in financiering van internationale transacties en steunmaatregelen van de overheid/rol banken
 • inzicht in relatie tussen vormen van kredietverlening en kredietverleners
 • inzicht in relatie tussen liquiditeitspositie van onderneming en exporttransacties